مشکلات بگونیا

آبیاری بیش از حد و کم آبی بیشترین علت پژمردگی بگونیا است. بگونیا پس از خشک شدن خاک به سرعت پژمرده می شود ، اما آب یاری بیش از حد نیز می تواند منجر به پژمردگی چشمگیر ناشی از پوسیدگی ریشه شود. استرس دما ، شوک پیوند ، آفات و بیماری نیز می تواند باعث افتادگی شود.