رشد سانسوریا

مهمترین دلایل اینکه چرا سانسوریا رشد نمیکند کمبود نور یا آب است. آسیب ناشی از آبیاری بیش از حد ، آفات یا بیماری همچنین می تواند از رشد گیاه مار شما جلوگیری کند. گیاه خود را با دقت از نظر نشانه های استرس بررسی کنید ، روشنایی را افزایش دهید و هر چند روز یکبار آب مورد نیاز گیاه را کنترل کنید.